Quyết định về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Quân y 1

Ngày đăng: 02:49 - 10/08/2017 Lượt xem: 1.836
   HỌC VIỆN QUÂN Y                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUÂN Y 1                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 296 /QĐ-CĐQY1                                            Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 
 Trường Cao đẳng Quân y 1
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUÂN Y 1
Căn cứ Quy chế về quản lý, hoạt động Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Quân y 1 ban hành kèm theo Quyết định số 294/QĐ-CĐQY1 ngày 19 tháng 5 năm 2017;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử của Nhà trường;
Xét đề nghị của đồng chí Trưởng Phòng Tham mưu – Hành chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Trường Cao đẳng Quân y 1, gồm các đồng chí theo chức danh như sau:
1. Đồng chí Hiệu trưởng: Trưởng Ban;
2. Đồng chí Phó Chính ủy: Phó Trưởng Ban thường trực;
3. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Đào tạo: Phó Trưởng Ban;
4. Đồng chí Chủ nhiệm chính trị: Ủy viên thường trực;
5. Đồng chí Phó Trưởng Phòng Đào tạo: Ủy viên;
6. Đồng chí Phó Trưởng Phòng Tham mưu-Hành chính: Ủy viên;
7. Đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn 1: Ủy viên;
8. Đồng chí Chính trị viên Tiểu đoàn 2: Ủy viên;
9. Đồng chí Trợ lý bảo vệ/ Phòng Chính trị: Ủy viên.
Điều 2. Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Biên tập, gồm các đồng chí theo chức danh như sau:
1. Đồng chí Phó Chủ nhiệm chính trị: Tổ trưởng;
2. Đồng chí Trợ lý tuyên huấn: Ủy viên thường trực;
3. Đồng chí Trợ lý tuyển sinh: Ủy viên.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
2. Các thành viên Ban Biên tập, Tổ thư ký Ban Biên tập, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các đồng chí có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
    Nơi nhận :
- Như điều 1, điều 2;
- Các cơ quan, đơn vị;                                                                                                                    
         
(Đã ký)
- Mạng nội bộ;
- Lưu VT; LT, D40.
                                                                                                                                                       
 Đại tá Trần Tấn Cường
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trường Cao đẳng QUÂN Y 1

Địa chỉ: Phường Sơn Lộc - Thị xã Sơn Tây - Hà Nội

Điện thoại: 02433.832.890; 599.601 * Email: caodangquany1@gmail.com

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

 • Facebook
 • Google plus
 • Youtube
 • Twitter
Đóng lại+

Đăng ký xét tuyển

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên thí sinh*

Giới tính *

2. Ngày tháng năm sinh*

Dân tộc*

3. Số CMND/Thẻ CCCD:*

4. Hộ khẩu thường trú:* (Ghi rõ tên xã (phường). huyện (quận), tỉnh (thành phố))

5. Nơi học THPT hoặc tương đương:* (Ghi rõ tên trường và địa chỉ đến cấp xã, (phường))

6. Đối tượng ưu tiên* (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07)

7. Khu vực ưu tiên* (1-KV1, 2NT-KV2NT, 2-KV2, 3-KV3)

8. Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển* (Ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ chi tiết số nhà, thôn (bản, đường, phố), xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố)):

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Tên trường: Trường Cao đẳng Quân y 1;

Mã trường: Q P 0 4

2. Nguyện vọng đăng ký: (Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng và đánh số thứ tự vào ngành đăng ký xét tuyển theo thứ tự ưu tiên)

 • Thứ tự ưu tiên
 • Ngành đào tạo
 • Mã ngành
 • Cao đẳng Điều dưỡng
 • 6720301
 • Cao đẳng Dược
 • 6720201
 • Cao đẳng dược văn bằng 2
 • 5720101

3. Điểm học lực THPT: (Ghi điểm trung bình các môn cả năm của 03 năm học)

Xin điền đầy đủ thông tin tại các mục có dấu *. Cảm ơn bạn đã gửi thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian gần nhất.


Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh của Nhà trường, vui lòng liên hệ: 

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Quân y 1

Địa chỉ: Phố Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433832890; 0985500113

Website: http://www.caodangquany1.edu.vn

E-mail: tuyensinhcaodangquany1@gmail.com

go top