Giáo dục đào tạo

Thông tư về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng


Tên văn bản: Thông tư về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Ban hành: Bộ LĐTB&XH
Số hiệu: 10/2017/TT-BLĐTBXH
Ngày: 13/3/2017