Trong cuộc sống, khi gặp phải một vấn đề cần đưa ra quyết định nhanh, hầu hết mọi người đều…